،، یاد/دآشتــ هـآے گـُم شـלه/

_بسم رب مهربانی ها_

تخیل بال پرواز است؛ وحی و الهام هم مےتوانند رحمانے باشد و هم شیطانے؛ خیال هم مےتواند مثل کبوترهاے سفید در آسمان آبے حریت پرواز کند، و هم مےتواند مثل خفاشے سیاه از سقف مغازه تاریک نفس اماره وارونه آویزان شود.

» سید اهل قلم، شهید آوینی

 

و البته :  لینک ، نشانه تأیید محتوا نیست ..
                         
                                »  الف:

                                »  الف بزرگ:

                                »  ب:

                                »  پ:

                                »  ت:

                                »  ث:


                                »  ج:

                                »  چ:


                                »  ح:

                                »  خ:

                                »  دال:

                                 »  ذال:

                                 »  ر:

                                »  ز:

                                »  ژ:


                                »  سین:

                                »  شین:

                                »  صاد:

                                »  ضاد:


                                »  طا:

                                »  ظا:


                                »  عَین:

                                »  غَین:


                                »  ف:

                                »  قاف:


                                »  کاف:

                                »  گاف:

                                »  لام:

                                »  میم:

                                 »  نون:


                                 »  واو:

                                 »  هـ :

                                  »  ی:

----------------------
                               متفاوت ها :
نــشــان بــی نـشــان